Lễ ký kết giữa HTV-TMS và VNPT Technology tại ictcomm 2017