Concurrent Events*Chương trình đang được cập nhật, có thể thay đổi, vui lòng theo dõi trên website : www.ictcomm.vn

The Seminar Programme is still updating, please follow visit our website for updated programme www.ictcomm.vn